Informace k zápisu

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍD - 2024/2025

PŘIJATÍ ŽÁCI

7850396416
8133796608
7937402496
2352911367
7452223296
5613647872
1465373448
2044980736
3097447936
8433223712
8878284288
6327772162
6383543552
2779177472
2173108488
4238898752
9039457282
9292131328
7779870208
1063243264
4298535936
9928243008
5700258816
2138059328
9986036224
8311154432
6463029767
2675234568
7627347456
2928280064
4447195008
6981712256
6439938752
2834704641
1145791872
7576701952
4940250368
2251916288
7284846848
5909539328
9367277824
6605206721
8859502592
5309011456
7111665152
8692956992
2622884912
5085831684
4024355846
5451582976
2579878656
5740966447
3020821248
1358278752
4126921024
9361416448

ODLOŽENÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA

2154283523
6648136256
1443792384
4913816064
7767232354
6490358528
4818985856
4319964169
7272772864
5137748992
6627102728
9136396288

 

ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ, KTERÉ BYLY PŘIJATÉ DO JINÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, PROSÍME O PODEPSANÍ ZPĚTVZETÍ ŽÁDOSTI.

 

ZÁPIS do 1. tříd pro šk. rok 2024/25

 

Žádosti o přijetí do základní školy budou k dispozici ve webové aplikaci: https://zapisyzs.pardubice.eu

 

Webová aplikace zapisyzs.pardubice.eu pro vytvoření nové žádosti bude otevřena od 18. 3. 2024.

Vyvěšení výsledků zápisu bude zveřejněno 10.5.2024 ve webové aplikaci zapisyzs.pardubice.eu, na webových stránkách školy a v prostorech vstupu do budovy školy.

 

 K  zápisu bude potřeba doložit:

- kopie rodného listu dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce, u cizinců kopie povolení k pobytu, pas dítěte, zdravotní pojištění

- pokud nemáte ve spádu naší školy trvalé bydliště - doložení trvalého bydliště dítěte ( výpis z katastru nemovitostí, nájemní či podnájemní smlouva)

 

V případě odkladu nebo výjimečného předčasného zápisu, navíc tyto doklady:

- doložení doporučení z pedagogickopsychologické poradny

- doporučení dětského lékaře

 

S vytvořenou žádostí a dalšími náležitostmi se na Vás těšíme v budově školy v termínech zápisu tj. 17.  - 18. 4. 2024

Prosím rezervujte si svůj termín zápisu od 18. 3. 2024 v rezervačním systému, který je součástí zápisů.

 

Povinná školní docházka ve školním roce 2024/2025 začíná pro děti narozené od 1.9. 2017 do 31.8. 2018. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 9. 2018 do 30.6. 2019. 

O přijatých žácích škola vystaví „Rozhodnutí o přijetí“. Rozhodnutí o přijetí nabývá právní moci uplynutím 15 dnů od vyvěšení. V letošním roce bude seznam přijatých žáků pod registračními čísly vyvěšen na webových stránkách školy a v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu, termín vyvěšení bude upřesněn. V případě, že žák do naší školy nenastoupí, je zákonný zástupce povinen toto škole oznámit osobně, písemně, e-mailem kancelar@zsstefanikova-pce.cz

Nepřijatým žákům škola „Rozhodnutí o nepřijetí“ doručí dopisem s doručenkou nebo předá proti podpisu do vlastních rukou. Ti mají zákonnou dobu na odvolání (15 dnů od doručení). Žákům, kteří se rozhodnou v rámci přijímacího řízení preferovat jinou školu, bude proti podpisu vystaveno „zpětvzetí žádosti“. 

Žáci, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky, se musí k zápisu dostavit znovu.  Své dítě může zákonný zástupce zapsat i na jinou školu, kde nežádal o odklad v předešlém roce. Pokud se zákonný zástupce nedostaví, dítě nebude zapsáno pro školní rok 2024/2025.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky, musí zákonný zástupce vyplnit žádost ve webové aplikaci: zapisyzs.pardubice.eu a při zápisu doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud některé doporučení nemůže nedoložit, musí současně s žádostí o odklad podat i žádost o přijetí.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku  (narozeného od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019), může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. V případě předčasného zápisu dítěte, musí zákonný zástupce vyplnit žádost ve webové aplikaci: zapisyzs.pardubice.eu , projít zápisem a předložit veškeré požadované dokumenty.

Na rozhodování ředitele školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí o přijetí do prvního ročníku, o zamítnutí žádosti a o odklad povinné školní docházky podle § 37 školského zákona se vztahuje správní řád (§ 165 odst. 2 školského zákona).

 

Předpokládaný termín zveřejnění přijatých dětí bude upřesněn.

 

V případě překročení kapacity školy v počtu zájemců o přijetí jsou stanovena tato kritéria pro přijetí:

Kritéria bodovacího systému

Zákonné kritérium:

TP ve spádovém obvodu, popř. obci s dohodou uzavřenou se zřizovatelem: 5 bodů *

Pomocná kritéria:

starší sourozenec/sourozenci jsou již žáci ZŠ:   2 body

skutečné bydliště ve spádovém obvodu:   1 bod

 

*Zákonný zástupce prokáže, že na uvedené adrese společně s dítětem bydlí tak, že je schopen doložit užívací právo jedním z následujících způsobů:

•              předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu,

•              doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,

•              doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka,

•              doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.

 

 * U cizince podle (§ 20 zákona č. 561/2004 Sb.) by se jednalo o hlášené místo pobytu na území ČR (§ 93 a násl. zák. č. 326/1999 Sb.), které prokáže příslušným platným dokladem.

V případě rovnosti bodů se přistoupí na měření nejkratší vzdálenosti adresy místa trvalého pobytu dítěte od školy (měřeno vzdušnou čarou GPS.)

 

O zařazení žáků do tříd rozhoduje škola na základě poznatků získaných při zápisu. Rozdělení do tříd zveřejníme v posledním týdnu v srpnu.

 

Těšíme se na viděnou

ZŠ Štefánikova

 

Příloha Stáhnout
ZÁPISNÍ LÍSTEK DO 1. třídy.docx STÁHNOUT