Informace k zápisu

Výsledky dodatečného zápisu ze dne 1. 6. 2023.

 

Všichni uchazeči do Základní školy Pardubice, Štefánikova 448 byli o výsledcích zápisu informování elektronickým nebo telefonickým způsobem.

Seznam přijatých žáků pod registračním číslem:

2023UKR01

2023UKR02

2023UKR05

2023UKR07

2023UKR10 - dodatečný odklad

 

***************************************************************************************

 

Vážení rodiče,

    rádi bychom Vás pozvali na 1. rodičovskou schůzku určenou všem rodičům budoucích prvňáčku. 

    Schůzka se uskuteční ve čtvrtek 15.6.2023 od 16:00 v budově školy. Žáci jsou již rozřazeni do tříd 1.A a 1.B proto Vás prosíme, abyste se na schůzku dostavili již do té třídy, do které je Váš syn/Vaše dcera zařazen/a. 

Rozpis tříd naleznete před schůzkou u vstupu do budovy školy. 

Na schůzku je nutné přinést OP zákonného zástupce a fotografii dítěte pasového formátu (na pardubickou kartu, případně na ISIC kartu).

 

Pro přihlášení do školní jídelny je nutné znát číslo účtu, ze kterého bude platba posílána. VS Vám bude přidělen.

 

   Paní učitelky i paní vychovatelky z družiny se na Vás již velmi těší.

 

 

 

*********************************************************************************************************************

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU 2023/2024

Vážení rodiče přijatých dětí, budeme se těšit na shledanou ke konci měsíce června, na první rodičovské schůzce.

Bližší informace obdržíte do emailu uvedeném ve Vaší žádosti.

PŘIJATI:

6503628891
4922978816
5212177664
6470394368
2764117888
6534130944
4334228889
1946296064
4866117184
2162427648
3560224768
2257392643
9973667584
3145854464
4747651072
1902845444
6592167168
9336507392
2520836608
7908012384
3593864962
6829185152
4317521924
9776746496
5515982336
3931957856
8232404512
4734043136
9166163456
4743624192
8424335362
3427729408
9129145856
1129456644
2022288384
8188442752
5570491623
5497546752
3832789445
9256051712
8147063296
4952315392
5579348352
8882605568
9337393664
6928672290
3774560992
6114266112
9949366784
6149329408
1209865984
3061601285
8761489152
5118446082
4118240768
9104681984
7038943232
8148160512

 

 

ŘÍZENÍ ZASTAVENO ZPĚT VZETÍM

 

5053556736
3093726727
3574755843
1022974496
9631977968
8031577856
2771778048
2108900608
9897904128
3277154816
7165939488
2242712064
3042933632
4993090048
4955437312
9015547264
4583131136
6894665728
5898907904
3534702144
4971381568
6352970752
4682646016
2250894592
6031625344
6866065408
1988988164
8943229184

 

ZÁPIS do 1. tříd pro šk. rok 2023/24

termín zápisu do prvních tříd je 19.  - 20. 4. 2023

 

Žádosti o přijetí do základní školy budou k dispozici ve webové aplikaci: zapisyzs.pardubice.eu

Tato webová aplikace pro vytvoření nové žádosti bude otevřena od 20. 3. 2023.

Vyvěšení výsledků zápisu bude zveřejněno 10. 5. 2023 ve webové aplikaci, na webových stránkách školy a v prostorech vstupu do budovy školy.

 

K  zápisu bude potřeba doložit:

- kopie rodného listu dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce, u cizinců kopie povolení k pobytu, pas dítěte, zdravotní pojištění

- pokud nemáte ve spádu naší školy trvalé bydliště - doložení trvalého bydliště dítěte ( výpis z katastru nemovitostí, nájemní či podnájemní smlouva)

 

V případě odkladu nebo výjimečného předčasného zápisu, navíc tyto doklady:

- doložení doporučení z pedagogickopsychologické poradny

- doporučení dětského lékaře

 

S vytvořenou žádostí a dalšími náležitostmi se na Vás těšíme v budově školy v termínech zápisu tj. 19.  - 20. 4. 2023

Prosím rezervujte si svůj termín zápisu od 20. 3. 2023 v rezervačním systému, který je součástí zápisů.

 

Povinná školní docházka ve školním roce 2023/2024 začíná pro děti narozené od 1.9. 2016 do 31.8. 2017. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 9. 2017 do 30.6. 2018. 

O přijatých žácích škola vystaví „Rozhodnutí o přijetí“. Rozhodnutí o přijetí nabývá právní moci uplynutím 15 dnů od vyvěšení. V letošním roce bude seznam přijatých žáků pod registračními čísly vyvěšen na webových stránkách školy a v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu, termín vyvěšení bude upřesněn. V případě, že žák do naší školy nenastoupí, je zákonný zástupce povinen toto škole oznámit osobně, písemně, e-mailem kancelar@zsstefanikova-pce.cz

Nepřijatým žákům škola „Rozhodnutí o nepřijetí“ doručí dopisem s doručenkou nebo předá proti podpisu do vlastních rukou. Ti mají zákonnou dobu na odvolání (15 dnů od doručení). Žákům, kteří se rozhodnou v rámci přijímacího řízení preferovat jinou školu, bude proti podpisu vystaveno „zpětvzetí žádosti“. 

Žáci, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky, se musí k zápisu dostavit znovu.  Své dítě může zákonný zástupce zapsat i na jinou školu, kde nežádal o odklad v předešlém roce. Pokud se zákonný zástupce nedostaví, dítě nebude zapsáno pro školní rok 2023/2024.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky, musí zákonný zástupce vyplnit žádost ve webové aplikaci: zapisyzs.pardubice.eu a při zápisu doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud některé doporučení nemůže nedoložit, musí současně s žádostí o odklad podat i žádost o přijetí.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku  (narozeného od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018), může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. V případě předčasného zápisu dítěte, musí zákonný zástupce vyplnit žádost ve webové aplikaci: zapisyzs.pardubice.eu , projít zápisem a předložit veškeré požadované dokuemnty.

Na rozhodování ředitele školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí o přijetí do prvního ročníku, o zamítnutí žádosti a o odklad povinné školní docházky podle § 37 školského zákona se vztahuje správní řád (§ 165 odst. 2 školského zákona).

 

Předpokládaný termín zveřejnění přijatých dětí bude upřesněn.

 

V případě překročení kapacity školy v počtu zájemců o přijetí jsou stanovena tato kritéria pro přijetí:

Kritéria bodovacího systému

Zákonné kritérium:

TP ve spádovém obvodu, popř. obci s dohodou uzavřenou se zřizovatelem: 5 bodů *

Pomocná kritéria:

starší sourozenec/sourozenci jsou již žáci ZŠ:   2 body

skutečné bydliště ve spádovém obvodu:   1 bod

*Zákonný zástupce prokáže, že na uvedené adrese společně s dítětem bydlí tak, že je schopen doložit užívací právo jedním z následujících způsobů:

•              předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu,

•              doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,

•              doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka,

•              doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.

 

 * U cizince podle (§ 20 zákona č. 561/2004 Sb.) by se jednalo o hlášené místo pobytu na území ČR (§ 93 a násl. zák. č. 326/1999 Sb.), které prokáže příslušným platným dokladem.

V případě rovnosti bodů se přistoupí na měření nejkratší vzdálenosti adresy místa trvalého pobytu dítěte od školy (měřeno vzdušnou čarou GPS.)

 O zařazení žáků do tříd rozhoduje škola na základě poznatků získaných při zápisu. Rozdělení do tříd zveřejníme v posledním týdnu v srpnu.

 

 

Příloha Stáhnout
ZÁPISNÍ LÍSTEK DO 1. třídy.docx STÁHNOUT