Informace k zápisu

ZÁPIS do 1. tříd pro šk. rok 2023/24

předpokládaný termín zápisu do prvních tříd je 19.  - 20. 4. 2023

V rámci  Velikončních dílen 3.4. od 15:00 je možné si přijít školu prohlédnout a seznámit se s jejím prostředím.

 

 

Více informací k zápisu bude průběžně doplněno.

 

Žádosti o přijetí do základní školy budou k dispozici ve webové aplikaci: zapisyzs.pardubice.eu

 

K  zápisu bude potřeba doložit:

- kopie rodného listu dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce, u cizinců kopie povolení k pobytu, pas dítěte, zdravotní pojištění

- pokud nemáte ve spádu naší školy trvalé bydliště - doložení trvalého bydliště dítěte ( výpis z katastru nemovitostí, nájemní či podnájemní smlouva)

 

V případě odkladu nebo výjimečného předčasného zápisu, navíc tyto doklady:

- doložení doporučení z pedagogickopsychologické poradny

- doporučení dětského lékaře

 

S vytvořenou žádostí a dalšími náležitosmi se na Vás těšíme v budově školy v termínech zápisu ( bude upřesněno)

Prosím rezervujte si svůj termín zápisu od ....... v rezervačním systému, který je součástí zápisů.

 

Povinná školní docházka ve školním roce 2023/2024 začíná pro děti narozené od 1.9. 2016 do 31.8. 2017. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 9. 2017 do 30.6. 2018. 

O přijatých žácích škola vystaví „Rozhodnutí o přijetí“. Rozhodnutí o přijetí nabývá právní moci uplynutím 15 dnů od vyvěšení. V letošním roce bude seznam přijatých žáků pod registračními čísly vyvěšen na webových stránkách školy a v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu, termín vyvěšení bude upřesněn. V případě, že žák do naší školy nenastoupí, je zákonný zástupce povinen toto škole oznámit osobně, písemně, e-mailem kancelar@zsstefanikova-pce.cz

Nepřijatým žákům škola „Rozhodnutí o nepřijetí“ doručí dopisem s doručenkou nebo předá proti podpisu do vlastních rukou. Ti mají zákonnou dobu na odvolání (15 dnů od doručení). Žákům, kteří se rozhodnou v rámci přijímacího řízení preferovat jinou školu, bude proti podpisu vystaveno „zpětvzetí žádosti“. 

Žáci, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky, se musí k zápisu dostavit znovu.  Své dítě může zákonný zástupce zapsat i na jinou školu, kde nežádal o odklad v předešlém roce. Pokud se zákonný zástupce nedostaví, dítě nebude zapsáno pro školní rok 2023/2024.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky, musí zákonný zástupce vyplnit žádost ve webové aplikaci: zapisyzs.pardubice.eu a při zápisu doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud některé doporučení nemůže nedoložit, musí současně s žádostí o odklad podat i žádost o přijetí.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku  (narozeného od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018), může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. V případě předčasného zápisu dítěte, musí zákonný zástupce vyplnit žádost ve webové aplikaci: zapisyzs.pardubice.eu , projít zápisem a předložit veškeré požadované dokuemnty.

Na rozhodování ředitele školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí o přijetí do prvního ročníku, o zamítnutí žádosti a o odklad povinné školní docházky podle § 37 školského zákona se vztahuje správní řád (§ 165 odst. 2 školského zákona).

 

Předpokládaný termín zveřejnění přijatých dětí bude upřesněn.

 

V případě překročení kapacity školy v počtu zájemců o přijetí jsou stanovena tato kritéria pro přijetí:

Kritéria bodovacího systému

Zákonné kritérium:

TP ve spádovém obvodu, popř. obci s dohodou uzavřenou se zřizovatelem: 5 bodů *

Pomocná kritéria:

starší sourozenec/sourozenci jsou již žáci ZŠ:   2 body

skutečné bydliště ve spádovém obvodu:   1 bod

*Zákonný zástupce prokáže, že na uvedené adrese společně s dítětem bydlí tak, že je schopen doložit užívací právo jedním z následujících způsobů:

•              předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu,

•              doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,

•              doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka,

•              doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.

 

 * U cizince podle (§ 20 zákona č. 561/2004 Sb.) by se jednalo o hlášené místo pobytu na území ČR (§ 93 a násl. zák. č. 326/1999 Sb.), které prokáže příslušným platným dokladem.

V případě rovnosti bodů se přistoupí na měření nejkratší vzdálenosti adresy místa trvalého pobytu dítěte od školy (měřeno vzdušnou čarou GPS.)

 O zařazení žáků do tříd rozhoduje škola na základě poznatků získaných při zápisu. Rozdělení do tříd zveřejníme v posledním týdnu v srpnu.

 

 

Příloha Stáhnout
ZÁPISNÍ LÍSTEK DO 1. třídy.docx STÁHNOUT