Informace k zápisu

ZÁPIS do 1. tříd pro šk. rok 2021/22

 

Pomocí webové aplikace: https://zapisyzs.pardubice.eu   lze od 1. dubna do 23. dubna 2021 vytvořit žádost o přijetí dítěte do základní školy. 

Jakmile vytvoříte žádost o přijetí, je nutné jí doručit na požadovanou školu. Máte-li v žádosti uvedeno více škol doručte je do všech požadovaných škol.

 Podat žádost je možné v termínu sběru přihlášek do ZŠ od 19. do  23. dubna 2021

žádost můžete doručit:

- datovou schránkou - ZŠ Štefánikova - mv9hnep

- osobně – budova školy, každý den 7:30 - 15:00, 21.4. od 13:00 - 17:00

- doporučenou poštou

 

k žádosti bude potřeba doložit kopie:

- rodného listu dítěte

- OP zákonného zástupce

- doložení trvalého bydliště dítěte

 

v případě odkladu, navíc tyto doklady:

- doložení doporučení z pedagogickopsychologické poradny

- doporučení dětského lékaře

 

 O přijatých žácích škola vystaví „Rozhodnutí o přijetí“. Rozhodnutí o přijetí nabývá právní moci uplynutím 15 dnů od vyvěšení. V letošním roce bude seznam přijatých žáků pod registračními čísly vyvěšen 10. května 2021 na webových stránkách školy a v aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu . V případě, že žák do naší školy nenastoupí, je zákonný zástupce povinen toto škole oznámit osobně, písemně, e-mailem kancelar@zsstefanikova-pce.cz

Nepřijatým žákům škola „Rozhodnutí o nepřijetí“ doručí dopisem s doručenkou nebo předá proti podpisu do vlastních rukou. Ti mají zákonnou dobu na odvolání (15 dnů od doručení). Žákům, kteří se rozhodnou v rámci přijímacího řízení preferovat jinou školu, bude proti podpisu vystaveno „zpětvzetí žádosti“

Žáci, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky, se musí k zápisu dostavit znovu.  Své dítě může zákonný zástupce zapsat i na jinou školu, kde nežádal o odklad v předešlém roce. Pokud se zákonný zástupce nedostaví, dítě nebude zapsáno pro školní rok 2021/2022.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky, musí zákonný zástupce vyplnit žádost ve webové aplikaci: https://zapisyzs.pardubice.eu a při zápisu doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud některé doporučení nemůže nedoložit, musí současně s žádostí o odklad podat i žádost o přijetí.

V případě předčasného zápisu dítěte (narozeného od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016), musí zákonný zástupce vyplnit žádost ve webové aplikaci: https://zapisyzs.pardubice.eu a při zápisu doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny (narození 1. 9. 2015 – 31. 12. 2016) a doporučení z pedagogicko-psychologické a od odborného lékaře (narození 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016).

V případě překročení kapacity školy v počtu zájemců o přijetí jsou stanovena tato kritéria pro přijetí:

Kritéria bodovacího systému

 Zákonné kritérium:

TP ve spádovém obvodu, popř. obci s dohodou uzavřenou se zřizovatelem: 5 bodů *

Pomocná kritéria:

starší sourozenec/sourozenci jsou již žáci ZŠ:   2 body

skutečné bydliště ve spádovém obvodu:   1 bod

*Zákonný zástupce prokáže, že na uvedené adrese společně s dítětem bydlí tak, že je schopen doložit užívací právo jedním z následujících způsobů:

•              předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu,

•              doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,

•              doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka,

•              doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.

 

 * U cizince podle (§ 20 zákona č. 561/2004 Sb.) by se jednalo o hlášené místo pobytu na území ČR (§ 93 a násl. zák. č. 326/1999 Sb.), které prokáže příslušným platným dokladem.

V případě rovnosti bodů se přistoupí na měření nejkratší vzdálenosti adresy místa trvalého pobytu dítěte od školy (měřeno vzdušnou čarou GPS.)

 O zařazení žáků do tříd rozhoduje škola na základě poznatků získaných při zápisu. Rozdělení do tříd zveřejníme v posledním týdnu v srpnu.

 

ZÁPIS do 1. tříd pro šk. rok 2021/22

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ 

5365421568
5504645762
3455118083
6325693445
3055285888
8809126144
3222004992
2789025024
3017282568
5566619136
5916212736
7772030208
6085998081
4410573312
2112879872
2663889281
4808015616
9709691904
6805520128
3762705922
1035900544
8918184969
6355907584
3342819344
8305095616
3652562944
6993923263
8997994241
2341283584
3239989504
4003450882
5385545344
5177778248
6107479552
9003205888
3482540967
5193571282
4946957768
7333308544
7566924032
9287124736
8816647168
8241117376
6146735104

 

 

Příloha Stáhnout
ZÁPISNÍ LÍSTEK DO 1. třídy.docx STÁHNOUT