PROČ PRÁVĚ K NÁM

Už Sokrates věděl, že největším zlem je nevědomost. S tímto heslem se snažíme vést naše žáky celou dobu povinné školní docházky od prvních nesmělých kroků v 1. ročnících až po bouřlivý dusot, který se rozléhá chodbou, když naši žáci vstupují do let studenských a školu opouštějí. Jsme známí svým zaměřením na výkon. Možná to vypadá neskromně, ale pravdou je, že se snažíme připravit děti na pozdější studia svědomitě a důsledně a výsledky přijímacích řízení na víceletá i čtyřletá gymnázia a ostatní střední školy jsou svědectvím o dobře odvedené práci.

V naší škole přijímáme všechny nové žáčky do jazykových tříd. Angličtinu zde učíme už od 1. ročníku. Protože ale víme, že potřeby dětí jsou různé, schází se na konci 1. třídy třídní učitelé a učitelé angličtiny a po společné poradě pak dochází k rozřazení dětí do 2 studijních větví. V té jazykové zůstává angličtina jako povinný cizí jazyk. U standardního programu je navýšena dotace českého jazyka a matematiky. Přesto ani děti ze standardní větve o angličtinu nepřicházejí. Mohou totiž pokračovat ve studiu angličtiny formou kroužku. Děti  navštěvující různé vzdělávací programy chodí stále do stejné třídy! Tak zachováme již vzniklé sociální vazby, ale umožníme všem žákům rozvíjet se podle jejich vlastního tempa a nadání. I v pozdějších letech se pak dotace jednotlivých předmětů u obou větví liší. Zatímco u jazykové větve dochází k navýšení hodin cizího jazyka týdně, standardní větev se zaměřuje na český jazyk a matematiku, v grafickém programu ( od 6. třídy)  jsou zařazeny hodiny počítačové a výtvarné grafiky. Jazykáři (tak říkáme žákům jazykových tříd) mají možnost své jazykové nadání rozvíjet i na 2. stupni, kde si už v 6. třídě volí 2. cizí jazyk. Na výběr mají  němčinu nebo ruštinu. Podrobné srovnání hodinových dotací najdete v sekci Programy vzdělávání.

 

Věříme, že se rozhodnete dobře a ku prospěchu svých dětí,  a těšíme se na Vás !!

Úspěchy v soutěžích

Naše společné úsilí nese ovoce již v průběhu školní docházky, kdy se naši žáci účastní různých soutěží a z těchto klání vozí vynikající ocenění. Jedná se o soutěže sportovní a branné, ale taky vědomostní a jazykové. O konkrétních úspěších se dočtete v záložce O škole.

Školní družina

A pokud stále ještě váháte, vězte, že naše školní družina pořádá pro děti velmi zajímavé akce

Šachy

Šachový kroužek vznikl ve 2. pololetí školního roku 2015/2016. Hned v následujícím roce  žákovské družstvo po vítězství v okresním a překvapivě i v krajském kole přeboru škol 1. stupně  postoupilo do finále přeboru ČR ve Zíně.Ve školním roce 2017/2018 přibyly opět děti z 1. a 2. tříd. Ve skupině pokročilých je nyní 10 dětí a ve skupině začátečníků 16 dětí, některé již absolvovaly první šachové soutěže a je vidět, že je hra baví.Výuka šachu je školou výborně podporována a spolupracuje se Šachovým spolkem Železné hory, který poskytuje pro výuku hrací materiál - šachy, šachové hodiny a nástěnnou magnetickou šachovnici.

 

 

 

Strategická poloha školy

Naše škola stojí v samém středu města, hromadná doprava je v podstatě na dosah ruky. Kromě toho se v blízkosti školy nachází i ZUŠ, kterou mnozí naši žáci navštěvují přímo po vyučování. Díky této jedinečné poloze máme také blízko k filmovým i divadelním představením, ale i ke sportu - zimní stadion, plavecký areál i sportovní hříště T.J.Sokol stejně jako divadlo a kino jsou od nás dostupné příjemnou procházkou.

Příprava na přijímací zkoušky

Samozřejmostí je  příprava na příjímací zkoušky. Kroužek českého jazyka i matematiky vedou zkušení učitelé, i díky tomu jsou naši žáci v přijímacím řízení na všechny typy škol úspěšní. 

Prostředí

Důležité pro atmosféru ve škole je i prostředí krásné staré budovy, které je ovšem vybaveno moderní technikou a zpříjemněno ukázkami výstupů z projektů a dětskými výrobky.

Projekty

Naše škola se pravidelně zapojuje do různých projektů. které přispívají atraktivitě výuky, rozšiřují žákovské kompetence a zvyšují znalosti a dovednosti našich dětí. Podrobněji se o nich dočtete v sekci O škole. Neváhejte, stojí to za to!!!

Prevence šikany

Díky celoškolním projektům se nám podařilo minimalizovat projevy šikany, k dobré atmosféře přispívá i činnost žákovské rady. Dětem i rodičům je denně k dispozici školní psycholožka. Díky důslednosti učitelů panuje v hodinách klid na práci a ani o přestávkách nemusíme řešit závažnější kázeňské problémy.

Logopedie

Do školy k nám přichází řada dětí, které ještě nemají řádně procvičený jazýček. Právě jim nabízíme  speciální logopedickou péči v rámci školy. Pro starší žáky je pak k dispozici logopedický kroužek vedený zkušenou logopedkou.

Logika

Kromě cizích jazyků se u našich žáků věnujeme už od 1. třídy také rozvoji logického myšlení. V hodinách matematiky se děti setkávají i s Hejného metodou, která navozuje matematické prostředí a dětem tak přibližuje matematiku v reálném světě.

Vedle hravé matematiky mají žáci již od 1. ročníku možnost navštěvovat šachový kroužek. Právě zde hrají logika a taktické schopnosti svůj prim.

Kroužky

Nabízíme řadu zájmových kroužků, spoupracujeme i s externími lektory - rodilými mluvčími. Seznam jednotlivých kroužků naleznete v sekci Pro uchazeče/Zájmové kroužky.

Jedinečná spolupráce I. a II. stupně

Projekt Velcí malým funguje na naší škole již dlouhá léta. Tímto projektem se snažíme o provázání celé školy v jeden celek. Žáci II. stupně se aktivně podílejí na řadě aktivit u malých spolužáků - jezdí na společné výlety, s dětmi z I. stupně realizují společné  čtenářské  i pracovní dílny, připravují pro ně učební pomůcky, dokonce vymýšlejí  a realizují i jednotlivé vyučovací hodiny. V očích žáčků I. stupně tak zůstávají jako velké vzory, ale současně také jako kamarádi, které maláčci rádi podpoří například v barevných volbách:-).

Angličtina

Velký důraz klademe na výuku anglického jazyka. Všichni žáci jsou přijímáni do jazykové třídy. U nás není výuka AJ pojímána jako kroužek, ale je brána jako řádný předmět, který je klasifikován i na vysvědčení. Pokud žák v následujících ročnících zůstává v jazykovém programu, má již v průběhu I. stupně možnost absolvovat přípravu na zkoušky Cambridge English (YLE). Na druhém stupni se pak žáci mohou připravit na zkoušky PET s rodilým mluvčím.

Adopce na dálku

Rozvoj emočních a sociálních  potřeb dětí   podporujeme například v rámci  projektu Adopce na dálku. Indická holčička Anushka díky naší finanční pomoci může chodit do školy a je jí i její rodině poskytována základní zdravotní péče.

Rozvoj čtenářské gramotnosti

Do hodin českého jazyka jsou pravidelně zařazovány čtenářské dílny, školní knihovna je zdarma otevřena pro všechny děti každý den, podporujeme čtenářské projekty typu Lovci perel, Čtení pomáhá, Noc s Andersenem.