ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ

Naše škola se pravidelně  zapojuje do různých projektů. V minulých letech se jednalo o projekty z OPVK. Tyto projekty byly úspěšně ukončeny a v rámci realizace vznikly metodické a výukové materiály (tzv. DUMY), školu jsme vybavili výpočetní technikou a interaktivními tabulemi. Také jsme doplnili školní knihovnu a v rámci rozvoje čtenářství jsme zavedli do výuky čtenářské dílny. Naši učitelé i žáci vyjeli v rámci projektu na jazykové kurzy do Velké Británie, Německa a na Maltu. Z další výzvy se nám povedlo zatraktivnit  výuku dílen zakoupením a využitím stavebnice Merkur.

V roce 2017 startuje další projekt - tentokrát z OPVVV, který je zaměřen na inkluzi a individuální práci s dětmi, které jsou znevýhodněny sociálně, zdravotně nebo kulturně.

Dále jsme zapojeni do projektů podporujících čtenářství - Čtení pomáhá a Lovci perel.

Realizujeme i vlastní celoškolní projekty, z nich nejrozsáhlejší  je měsíční projekt Kniha nad zlato probíhající v březnu. Aktivity jsou zaměřeny na rozvoj čtenářství a práci s knihami, pravidelně je zařazováno čtení s herci Východočeského divadla. V rámci projektu probíhá i večerní setkání s knížkou, na které pak navazuje spaní ve škole, a Noc s Andersenem. 

Velmi  úspěšným a očekávaným projektem jsou pravidelné podzimní Barevné volby. V rámci volební kampaně propaguje každá 9. třída jednu barvu, žáci a učitelé pak rozhodnou, která je nejvíc oslovila. Velcí se učí slušné a pozitivní propagaci, malí respektují volební pravidla. V den voleb každý hlasující přijde oblečený do barvy, kterou chce volit. Tento projekt je velmi přínosný především pro prevenci šikany a jiných patologických jevů, protože děti jsou vedeny ke slušnosti a toleranci.

Také další projekt - Velcí malým - je především preventivním nástrojem a posiluje vzájemnou sounáležitost starších a mladších žáků školy. Třídy 2. stupně přebírají patronát nad třídami 1. stupně, pomáhají mladším kamarádům, připravují pro ně různé soutěže, jezdí spolu na výlety a plánují společné akce. Zvlášt prvňáčkům tento systém velmi pomáhá zvyknout si na nové prostředí a do školy se těší nejen na svoji paní učitelku, ale také na své velké kamarády.

Další školní projekty vznikly v loňském roce u příležitosti několika výročí. Rozsáhlý  a velmi úspěšný projekt byl  věnovaný 700. výročí narození  Karla IV. Nazvali jsme ho  Karel IV. nebyl na facebooku, ale... V rámci tohoto projektu  vznikly nejen výtvarné s slovesné výstupy ( fiktivní dopis Karla IV. současníkům, fiktivní deník Karla IV., fiktivní papírový profil na FB, portréty Karla IV. a jeho manželek, prostorový  model Karlova mostu apod.), ale žáci vytvořili  i webové stránky, kde  byla většina výstupů zveřejněna: karel4-stefanikova-pce.hys.cz.

Připomněli jsme si i 400. výročí úmrtí Williama Shakespeara projektem, který proběhl v hodinách českého a anglického jazyka, dějepisu a výtvarné výchovy.

V podobných akcích - ať už tradičních či jednorázových - chceme pokračovat i v tomto školním roce, protože jsme předvědčeni o přínosu podobných projektů nejen pro větší atraktivitu výuky, ale hlavně pro zvyšování kompetencí našich žáků, podporu vzájemné spolupráce, respektování ostatních a toleranci. 

Podpora polytechnického vzdělávání

ZŠ Pardubice, Štefánikova 448, 530 02 Pardubice je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008527

Příjemce: Pardubický kraj

Partneři projektu:
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Předpokládané celkové náklady na projekt: 87 958 205,95 Kč

Trvání projektu: 1. 2. 2018 - 31. 12. 2020

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:
Řízení projektu
Podpora polytechnického vzdělávání
Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
Rozvoj kariérového poradenství
Tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje

 

PROJEKTY

1/Projekt UČÍME SE PRO ŽIVOT

Projekt podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů. Pomáhá škole při společném vzdělávání žáků a to možností personálního posílení o školního asistenta a školního psychologa.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001001

Doba realizace: 1. 1. 2017 až 31. 12.2018

Rozpočet: 1 395 154,00 Kč

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt byl ukončen 31.12. 2018

2/ Projekt VŠICHNI MÁME ŠANCI

Projekt jsme realizovali spolu se školní družinou. Podporoval osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů. Pomáhal škole při společném vzdělávání žáků a to možností personálního posílení o školního asistenta a školního psychologa a využitím tabletů. Proběhly projektové dny ve škole i školní družině.

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010146

Doba realizace: 1.1.2019 - 31.12.2020

Rozpočet: 2 029 884 Kč

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání

Projekt byl ukončen 31.12.2020

3/ Projekt SPOLEČNĚ DO EVROPY

Tímto projektem navazujeme na předchozí dva a opět díky financím z operačního programu pro Výzkum, vývoj a vzdělávání mohou žáci, pedagogové i rodiče využívat služeb školního psychologa a personálně posílíme pozice školních asistentů.

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017973

Doba realizace: 1.1.2021 - 31.12.2022

Rozpočet: 1 060 500,- Kč

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání

4/ Projekt SVĚT VE ŠKOLE

Tímto projektem navazujeme na předchozí tři a díky financím z operačního programu Jan Amos Komenský mohou žáci, pedagogové i rodiče využívat služeb školního psychologa, personálně posílíme pozice školních asistentů a dvojjazyčného asistenta pedagoga a projekt je také zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků.

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002331 

Doba realizace: 1.1.2023 - 31.12.2024

Rozpočet: 2 952 248,- Kč

Operační program Jan Amos Komenský

5/FAKULTNÍ PRACOVIŠTĚ

Od 1.9.2014 jsme fakultním pracovištěm Pedagogické fakulty Hradec Králové.

6/ Projekt OBĚDY PRO DĚTI

Pokračujeme ve spolupráci v charitatním projektu Ivany a Pavla Tykačových Obědy pro děti s organizací Women for women,o.p.s . Ta nám poskytuje finanční prostředky na obědy pro žáky se špatnou rodinnou finanční situací.

7/ Projekt ORKUS

S poradenským centrem Univerzity Hradec Králové spolupracujeme od září 2014 v rámci projektu ORKUS ( Osobnostním rozvojem ke kariérnímu uplatnění studentů).

8/ Projekt ŠACHY DO ŠKOL

Cílem projektu Šachového svazu ČR je nabídnout dětem, aby pomocí hry všestranně rozvíjely své mentální schopnosti.

9/Projekt KROKUS

Projekt realizuje irská organizace HETI (Holocaust Education Trust Ireland) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Projektem si dlouhodobě připomínáme židovské děti, které zemřely při šoa.

10/ Projekt I-KAP II

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)

ZŠ Štefánikova Pardubice je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

Příjemce: Pardubický kraj

Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč

Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023

Partneři projektu:

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje

Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu: 

1.            Řízení projektu,

2.            Podpora polytechnického vzdělávání,

3.            Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ,

4.            Rozvoj kariérového poradenství,

5.            Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání,

6.            Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání,

7.            Mobility pro pedagogické pracovníky škol.

 

11/ DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. 

Realizace: leden - srpen 2022

Národní plán obnovy/doučování pokračuje i ve školním roce 2022/2023.

Seznam doučovacích aktivit - elektronická žákovská knížka Bakalář (nástěnka školy).