Ochrana osobních údajů (GDPR)
Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

1. Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit.

Cílem je hájit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje.

2. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

 • na základě právního předpisu nebo
 • na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků.

Ředitelka školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva (nabídky pomůcek, knih, aktivit pro žáky).

2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

 • školní matrika
 • doklady o přijímání dětí a žáků ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování
 • třídní kniha, záznamy o práci v zájmovém útvaru
 • záznamy z pedagogických rad
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky

2.2 Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

 • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise
 • podklady žáků pro vyšetření ve školském poradenském zařízení
 • hlášení trestných činů, neomluvená absence
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích

2.3 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 • seznamy žáků na mimoškolních akcích
 • seznamy žáků na soutěžích
 • jména osob, které budou odvádět dítě ze školy, školní družiny
 • emailové adresy
 • fotografie za účelem propagace školy
 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách
 • číslo bankovního účtu zákonných zástupců pro účel školního stravování

3. Podepsání informovaného souhlasu

Třídní učitelé předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytováním některých osobních údajů.

4. Práva žáků a zákonných zástupců

Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.

Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.

Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

5. Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu
 • nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole
 • osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku
 • shromažďování pouze nezbytných osobních údajů (například seznam žáků bez rodných čísel)
 • skartace již nepotřebných údajů
 • zachování mlčenlivosti o údajích
 • neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces
 • školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole
 • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou

6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Škola jako „orgán veřejné moci“ rozhoduje o právech a povinnostech žáků, škola musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenuje ředitel školy.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i žákům a zákonným zástupcům žáků. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od žáků a zákonných zástupců žáků včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

Správce údajů: Základní škola Pardubice, Štefánikova 448

Kontakt na správce údajů: Mgr. Renata Janecká, ředitelka školy, tel.: 466 512 264, e-mail: reditelna@zsstefanikova-pce.cz

Kontakt na pověřence na ochranu osobních údajů: Mgr. Lubomír Padior, tel.: 466 501 534, e-mail: lubomir.padior@zsstefanikova-pce.cz