Škola Paměti národa

Informace k zápisu

ZÁPIS do 1. tříd pro šk. rok 2020/21

z důvodu mimořádného opatření nařízení vlády ČR se zápis koná pouze v podobě doručení potřebných dokumentů

Dokumenty uvedené níže je nutné doručit do Základní školy Pardubice, Štefánikova 448

nejpozději do 22.4.2020

Poštou, datovou schránkou, případně elektronicky s elektronickým podpisem. Na běžnou emailovou komunikaci nebudeme bohužel brát zřetel, děkujeme. 

 

Pokud nemáte ani jednu z výše uvedených možností, nebo si nevíte rady - budeme pro vás k dispozici v budově školy ve dnech

15.4.2020 - 13:00 - 18:00

16.4.2020 - 8:00 - 13:00

 

Předpokládáný termín výsledků příjímacího řízení je 13.5.2020

Pro koho je zápis určený?

·        pro všechny děti narozené v období od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014

·        pro děti, které dostaly v roce 2019 odklad povinné školní docházky

 

Co budete muset udělat pro řádný zápis?

1. Navštivte zapisyzs.pardubice.eu 

Podle pokynů vygenerujte žádost o přijetí, vytiskněte a podepište.

Jedná se o formulář vygenerovaný s desetimístným číslem. Pro lepší komunikaci vás prosíme o vyplnění i nepovinných údajů, jako je telefonní číslo a emailová adresa.

2. k dokumentaci si dále připravte :

- kopii rodného listu dítěte

- doložení skutečného bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy: předložením výpisu z katastru nemovitostí, doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy, doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka, případně doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.

- z webových stránek ZŠ - sekce - pro rodiče - ke stažení - vyplňte žádost o školní jidelnu a školní družinu pro 1.ročník

- má-li váš budoucí prvňáček na naší škole již sourozence, uveďte tuto skutečnost na zápatí formuláře s osmimístním číslem ( jméno žáka, třída, kterou bude od 1.9.2020 navštěvovat)

3. vše zkompletujte a odešlete poštou, datovou schránkou, případně elektronicky s elektronickým podpisem ( formuláře o přijetí)

 

U CIZINCŮ ještě tyto dokumenty: 

1. kopie povolení k trvalému pobytu

2. kopie pasu dítěte

3. kopie zdravotní pojišťovny


 

Co dělat, když chcete žádat o odklad povinné školní docházky?

§ 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

1. Navštivte zapisyzs.pardubice.eu .Podle pokynů vygenerujte žádost o odklad, vytiskněte a podepište.

2. doložení kopie rodného listu dítěte

3. doložení kopie stanovistka odborného lékaře nebo klinického psychologa

4. doložení kopie posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení, psychologická poradna

( Pokud tyto přílohy nemůžete doplnit, protože se vám je z důvodu nouzové situace nepodařilo zajistit, podejte žádost o odklad bez nich. Ředitelka školy řízení přeruší a stanoví vám dostatečnou lhůtu na jejich doplnění.)

5. odešlete výše zmíněnou formou

 

 

 

 

Předpokládaná kapacita tříd prvního ročníku: Celkový počet žáků, které bychom rádi ve školním roce 2020/2021 přijali, je 60. Jedná se o celkovou kapacitu 2 tříd po max. 30 žácích.   

Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do ZŠ: ZŠ Štefánikova se bude řídit kritérii vydanými zřizovatelem. O přijetí rozhoduje ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem a podle stanovených kritérií.

Pomocná kritéria budou  použita v  případě  zájmu  vyššího  počtu dětí než je počet volných míst v otvíraných prvních třídách pro školní rok 2020/21.

Čas ani pořadí podané žádosti k zápisu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.

 

                                                     ZÁKONNÉ KRITÉRIUM 

Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou uzavřenou se zřizovatelem. 5 b.

U cizince hlášené místo pobytu v ČR.

                                                      POMOCNÁ KRITÉRIA

Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1.9.2020 budou žáky ZŠ Štefánikova. 2 b.

Skutečné bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy. 1 b.

 

 

 

Co by měl budoucí prvňáček zvládnout, aby byl úspěšný?

Každé dítě, které se zápisu zúčastní, bude ÚSPĚŠNÉ! Ptáte se, jak je to možné?

·        Vaše dítě je na zápis připravováno v předškolním zařízení, tudíž základní znalosti a dovednosti jistě ovládá.

·        Na webových stránkách školy si pročtěte v sekci Proč právě k nám? DESATERO pro rodiče-zde najdete souhrn

         schopností a dovedností, které by měl budoucí školák zvládat.

·        Pokud budoucího žáčka čeká po nástupu do 1. třídy jakýkoliv učební problém, náš vyškolený pedagogický

         sbor si s tím jistě bude umět poradit.

 

                                      

                                                         

BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT!!!

A proč si vybrat právě ZŠ Pardubice, Štefánikova?

·        skvělý kolektiv spokojených vyučujících, přátelská atmosféra, příjemné klima, výjimečná provázanost

         a spolupráce obou stupňů ZŠ

·        školní psycholožka, speciální pedagogové

·        angličtina od 1. ročníku, rozvoj žáků vnímáme jako rozvoj individualit

·        rozvoj logického myšlení – kroužek hravé matematiky dle prof. Hejného, šachy

·        krásné třídy, nadstandardně vybavené chodby  - čtenářské koutky určené pro děti 

·        kvalitní výuka – dokazují to  výborná umístění našich žáků v různých vědomostních olympiádách a soutěžích

         i úspěšně složené přijímací testy na víceletá gymnázia i SŠ.

·        obsáhlá nabídka mimoškolních aktivit - školní i družinové kroužky

 

Příloha Stáhnout
ZÁPISNÍ LÍSTEK DO 1. třídy.docx STÁHNOUT